نا هم خوانی گستره ی رنگ

۲۵ دی ۱۳۹۷

این واقعیت که مانیتورها و تصاویر چاپی رنگ ها را به شیوه های متفاوتی (افزودنی در برابر کاستنی) نمایش داده یا بازتولید می کنند سبب برخی ناکـامی های بـزرگ در حفـظ رنگ صـحیح در چاپ دیجیتال می شود مـانیتور با تصویر چـاپی، و تصویر چـاپی با مانیتور هم خوان می شود دلیل اش تا حدودی این است که یکی از این سامانه ها رنگ هایی را تولید می کندکه دیگری نمی تواند بازتولیـدش کند این رنگها را ”بـرون گستره”  می نامند.گسـتره ی رنگ یعنی مجـموعه یا دامنـه ای از رنگ ها که می توان توسـط ابزار یا فرایند خـاصی مشـاهده یا تولید کرد. رنگهای فراتر از این دامـنه را برون گسـتره می گویند.نمودار رنگ مقایسه ای میان گستره ی رنـگ یک مانیتور سی آر تی و چاپ سی ام وای کی روی دو کاغذ متـفاوت را نشان می دهد.چـاپ روی کاغـذ بی روکش کمترین گسـتره ی رنگ را ایجاد کرده است. چنین چیزی طبیعی است، چون انگار که به جای کاغذ روکش دار   جوهرافشان از کاغذ معمولی استـفاده کرده باشید. کاغذ روکش دار بالطبـع   دامنه ی پویایی یا رنـگ های خالص بیشتری به شما خواهد داد. حتی کاغـذ   روکش دارهم نـمی تواند تمام رنگ های مانیتور، و مانیتور هم نـمی تواند تمام   رنگ هایی که با کاغـذ روکش دار به دست خواهـیم آورد را نشان دهد. باز تولید   کامل در هـیچ کدام از این مسیرها مـمکن نیست.خیلی نا امید نشوید. این ها   چیز تازه ای نیستند.عکاسی هیچ گاه بی عیب و نقص نبوده است. عکس ها،حتا   اسلایـدهای عکاسی و فیلم های پـزیتیو و ریـورسال (با تمام گستره ی رنگ و   دامنه ای پویایی شان)نتوانسته اند تمام رنگهای محیط پیرامون را بازتولید کنند   عکس ها همیشه هم چون ترجمان هایی بوده اند که ما آنها را به عنوان باز نمونهی از رنگ ها محـیط پیرامـون پذیرفته ایم. یکی از چـالش های مدیـریت رنگ   دیجـیتال کمک به بر طرف نمـودن این نا هـم خوانی ها در گستره ی رنـگ   است که از تفاوت ها در سامانه های رنگی افزودنی و کاستنی به وجود می آیند .

برچسب ها

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

نام :
ایمیل :
وب سایت :
متن پیام :