تقویم رومیزی

۷ مرداد ۱۳۹۸

 

لیست قیمت تقویم رومیزی سال ۱۳۹۹ تیراژ ۵۰۰ عدد

جنس کار تیراژ اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل راهنما
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه بدون طلاکوب ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه بدون طلاکوب ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه بدون طلاکوب ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه بدون طلاکوب ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۱ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۲ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۱ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۲ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۱ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۲ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۱ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۲ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری

 

لیست قیمت تقویم رومیزی سال ۱۳۹۹ تیراژ ۱۰۰۰ عدد

جنس کار تیراژ اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل راهنما
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه بدون طلاکوب ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه بدون طلاکوب ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه بدون طلاکوب ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه بدون طلاکوب ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۱ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۲ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۵,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۱ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۲ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۱ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۵,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۲ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۱ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۵۷۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۲ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری

 

لیست قیمت تقویم رومیزی سال ۱۳۹۹ تیراژ ۲۰۰۰ عدد

جنس کار تیراژ اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل راهنما
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه بدون طلاکوب ۲۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه بدون طلاکوب ۲۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۱۵۰,۰۰۰تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه بدون طلاکوب ۲۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه بدون طلاکوب ۲۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۲۷۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۱ رو ۲۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۸,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۲ رو ۲۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۱ رو ۲۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۲ رو ۲۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۱ رو ۲۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۸,۸۳۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۲ رو ۲۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۱ رو ۲۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۲ رو ۲۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری

 

لیست قیمت تقویم رومیزی سال ۱۳۹۹ طرح اماده

جنس کار تیراژ اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل راهنما
۱۲ برگ طلاکوب ۱ رو ۱۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
۱۲ برگ طلاکوب ۲ رو ۱۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۶۰۰,۰۰۰تومان ۷ روز کاری
۱۲ برگ طلاکوب ۱ رو ۲۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
۱۲ برگ طلاکوب ۲ رو ۲۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
۱۲ برگ طلاکوب ۱ رو ۴۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
۱۲ برگ طلاکوب ۲ رو ۴۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری

 

 

 

 

 

 

برچسب ها

مطالب مرتبط