جعبه دستمال کاغذی

۷ مرداد ۱۳۹۸

 

قیمت جعبه دستمال کاغذی

۱۰۰برگی دولا پشت طوسی ۳۰۰ گرم

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما

۱۰۰برگی دولا

۵۰۰ ۳/۱۳۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری

۱۰۰برگی دولا

۱۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری

۱۰۰برگی دولا

۲۰۰۰ ۸/۹۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری

 

قیمت جعبه دستمال کاغذی

۱۰۰برگی دولا پشت طوسی ۳۰۰ گرم

نوع جنس تعداد قیمت زمان تحویل راهنما

ماشینی ۳۵ برگی دولا

۱۰۰۰ ۴/۰۵۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری

ماشینی ۳۵ برگی دولا

۲۰۰۰ ۶/۹۰۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری

ماشینی ۳۵ برگی دولا

۵۰۰۰ ۱۴/۹۹۰/۰۰۰ ۱۰ روزکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها

مطالب مرتبط