تقویم رومیزی

۷ مرداد ۱۳۹۸

nbsp;

لیست قیمت تقویم رومیزی سال ۱۴۰۰ تیراژ ۵۰۰ عدد

جنس کار تیراژ اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل راهنما
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه بدون طلاکوب ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه بدون طلاکوب ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه بدون طلاکوب ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه بدون طلاکوب ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۱ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۲ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۱ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۲ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۱ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۲ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۱ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۲ رو ۵۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری

 

لیست قیمت تقویم رومیزی سال ۱۴۰۰ تیراژ ۱۰۰۰ عدد

جنس کار تیراژ اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل راهنما
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه بدون طلاکوب ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه بدون طلاکوب ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۶,۳۵۰,۰۰۰تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه بدون طلاکوب ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۳۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه بدون طلاکوب ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۱ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۲ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۱ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم بدون ضرب قالب پایه طلاکوب ۲ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۱ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۳ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۲ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۱ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم رومیزی ۱۲ برگی ۲رو گلاسه ۲۰۰ گرم قالب خورده پایه طلاکوب ۲ رو ۱۰۰۰ ۲۲۰*۱۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری

 

برچسب ها

مطالب مرتبط