تقویم دیواری

۹ دی ۱۳۹۸

 

تقویم دیواری سال ۱۴۰۰ بدون صحافی و شیرازه

جنس کار تیراژ اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل راهنما
تقویم دیواری تک برگ گلاسه ۳۰۰ گرم چاپ اختصاصی ۵۰۰ ۲۸۸*۴۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری تک برگ گلاسه ۳۰۰ گرم طرح آماده ۵۰۰ ۲۸۸*۴۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری تک برگ گلاسه ۳۰۰ گرم طرح آماده با چاپ سیلک ۵۰۰ ۲۸۸*۴۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری چهار برگ گلاسه ۳۰۰ گرم چاپ اختصاصی ۵۰۰ ۲۸۸*۴۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری چهار برگ گلاسه ۳۰۰ گرم طرح آماده ۵۰۰ ۲۸۸*۴۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری چهار برگ گلاسه ۳۰۰ گرم طرح آماده با چاپ سیلک ۵۰۰ ۲۸۸*۴۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری تک برگ گلاسه ۱۵۰ گرم چاپ اختصاصی ۱۰۰۰ ۳۵۰*۵۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری تک برگ گلاسه ۱۵۰ گرم چاپ اختصاصی ۲۰۰۰ ۳۵۰*۵۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری تک برگ گلاسه ۱۵۰ گرم چاپ اختصاصی ۳۰۰۰ ۳۵۰*۵۰۰ ۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری تک برگ گلاسه ۱۵۰ گرم چاپ اختصاصی ۴۰۰۰ ۳۵۰*۵۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری تک برگ گلاسه ۱۵۰ گرم چاپ اختصاصی ۵۰۰۰ ۳۵۰*۵۰۰ ۴,۱۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری چهار برگ گلاسه ۱۵۰ گرم چاپ اختصاصی ۱۰۰۰ ۳۵۰*۵۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری چهار برگ گلاسه ۱۵۰ گرم چاپ اختصاصی ۲۰۰۰ ۳۵۰*۵۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری چهار برگ گلاسه ۱۵۰ گرم چاپ اختصاصی ۳۰۰۰ ۳۵۰*۵۰۰ ۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری چهار برگ گلاسه ۱۵۰ گرم چاپ اختصاصی ۴۰۰۰ ۳۵۰*۵۰۰ ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری
تقویم دیواری چهار برگ گلاسه ۱۵۰ گرم چاپ اختصاصی ۵۰۰۰ ۳۵۰*۵۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روز کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها

مطالب مرتبط